• Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Provozovatel e-shopu:

RLC Praha, a.s., Popovičky 100, 251 01 Říčany u Prahy, IC: 26420601, DIČ: CZ26420601 (prodávají, zhotovitel, dodavatel)

Odpovědná osoba a kontakt:
Ing. Miroslav Kek

e-mail: kek@rlc.cz
mobil: 
(+420) 602 224 862 

Odběrné místo:

RLC Praha, a.s., Popovičky 100, 251 01 Říčany u Prahy

 

Definice:

Obchodní podmínky pro e-shop www.rlc.cz

Obchodní podmínky popisují obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen odběratel) a prodávajícím (dále jen dodavatel) prostřednictvím e-shopu www.rlc.cz a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi odběratelem a dodavatelem v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb dodavatelem odběrateli. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky pro e-shop průběžně novelizovat. Novelizované Obchodní podmínky pro e-shop se stávají platnými druhý den po jejich zveřejnění. Dnem nabytí platnosti těchto zveřejněných Obchodních podmínek pro e-shop zaniká platnost předchozích Obchodních podmínek pro e-shop, a to v plném rozsahu. Obchody uzavřené podle předchozích Obchodních podmínek pro e-shop se řídí těmito předchozími Obchodními podmínkami pro e-shop. Odběratel je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek pro e-shop seznámit před učiněním objednávky prostřednictvím e-shopu. Kupující podáním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s platnými Obchodními podmínkami pro e-shop, a to v plném rozsahu.

Povinnosti a práva odběratele

Dodavatel prodává odběrateli zboží a převádí na něj vlastnická práva k tomuto zboží. Vlastnické právo k předmětnému zboží nabývá odběratel až úplným zaplacením prodejní ceny. Odběratel může nakupovat zboží od dodavatele a prodávat je dále jen pod svým vlastním obchodním jménem a na svůj vlastní účet. Jestliže odběratel prodává i podobné zboží nepocházející od společnosti RLC Praha a.s., nesmí toto s ní nikterak spojovat. Odběratel má povinnost dbát, aby jeho vinou nedošlo k poškození nebo zneužití ochranných značek dodavatele a k poškození autorských práv.

Cenové podmínky

Odběratel nakupuje zboží prostřednictvím e-shopu www.rlc.cz, kde jsou uvedeny ceny s/bez DPH. V případě, že cena není uvedena, je objednatel povinen si cenu vyžádat, případně mu bude na základě elektronické či telefonické poptávky zpracována individuální cenová nabídka. Dodavatel má právo upravovat ceny v průběhu roku, a to v závislosti na výchylkách finančního trhu nezávisle na firmě RLC Praha a.s., rovněž v kurzu zahraniční měny.

Dodavatel si vyhrazuje právo snižovat cenu zboží i služeb, aniž by byly poškozené a vadné. Rovněž má právo snižovat ceny na základě množstevních slev, promoakcí, výprodejů apod.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto způsobem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

Odběratel

Odběratelem může být fyzická nebo právnická osoba.

Úhrada a splatnost

Dodavatel primárně vystavuje a odesílá faktury odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu určenou Objednatelem. Datem úhrady/platby se rozumí datum připsání platby odběratele na účet dodavatele. Standardní splatnost vystavených faktur je 2 kalendářní dny, a to ode dne vystavení, pokud není písemnou formou dohodnuto jinak. Odběratel se zavazuje uhradit fakturu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o fakturu zálohovou nebo daňový doklad.

Dodací list

Dodavatel vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, který obvykle zašle společně se zbožím odběrateli. Na dodacím listě je uvedeno množství, druh dodávaného zboží.

Faktura

Na zboží objednané odběratelem u dodavatele je vystavena faktura, která v hlavičce obsahuje veškeré zákonné náležitosti a způsob dopravy. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží, popř. služeb. Faktura je zaslána odběrateli jedním z následujících způsobů:

·         faktura je zasílána elektronicky s elektronickým podpisem

·         faktura je zasílána odběrateli se zbožím

·         faktura není odeslána se zbožím, ale pouze poštou na jinou definovanou adresu, pokud je toto v poznámce objednávky  blíže specifikováno


    Zrušení objednávky / odstoupení od smlouvy

V případě, že je odběratel nucen zrušit objednávku u dodavatele, provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího odeslání. V takovém případě bude objednávka považován za zrušenou. Storno musí být zasláno e-mailem na adresu eshop@rlc.cz  Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Dodání zboží

Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě dodavatele. O této skutečnosti bude neprodleně dodavatel odběratele informovat. Pokud nebude v objednávce vyznačeno jinak, má se za to, že odběratel souhlasí se zasláním zboží přepravní službou dle výběru dodavatele na adresu sídla odběratele. Zboží bude expedováno vždy po přijetí platby na bankovní účet, a to  nejpozději do 4 pracovních dnů od tohoto data.

Převzetí dodávky

Odběratel je povinen zkontrolovat stav dodávky. Pokud není stanoveno jinak, je každá zásilka přelepena originální páskou dodavatele. Při osobním převzetí dodávky na skladě dodavatele odběratel kontroluje věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Při převzetí dodávky doručené dopravcem je odběratel povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží, případně je porušena originální balicí páska dodavatele, je tuto skutečnost odběratel povinen uvést do poznámky na přepravní list dopravce nebo je oprávněn odmítnout nesouhlasící část případně dodávku odmítnout jako celek. Odběratel je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud tak kupující neučiní, nebude na případnou reklamaci tohoto typu brán zřetel.

Osobní odběr je možný na adrese provozovatele e-shopu: RLC Praha a.s., Popovičky 100, Říčany u Prahy, 251 01. K vyzvednutí zboží bude zákazník vyzván formou sms případně e-mailu, uvedeného v objednávce.

 

Doprava

Odběratel má právo uvést v objednávce způsob dopravy/převzetí, který míní využít. Tuto v plném rozsahu uhradí. Standardní cena za balík do 25 kg činí 115 Kč + DPH. V případě, že se jedná o zakázku větších rozměrů, nebo hmotnosti (cívky kabelů a nadměrné zboží), jsou k faktuře účtovány skutečné náklady smluvní přepravní společnosti, o kterých bude Kupující předem informován a zašle písemný souhlas s cenovou nabídkou nákladů na přepravu.

Společnost RLC Praha a.s. využívá k odeslání zakázek a zboží následující společnosti:

  • Geis CZ s.r.o., - balíky
  • DB Schenker – paletový svoz - individuálně stanovené ceny

 

Vrácení zboží

Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, odběratel je oprávněn zboží zaslat nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 14 pracovních dnů bylo přijato na skladě dodavatele. Na vrácené zboží dodavatel vystaví do 5 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout a účtovat vzniklé náklady. Zboží je nutné vrátit nepoškozené, bez známek používání a opotřebení, zboží musí být totožné (tzn.mít stejnou šarži, případně kód či jiný identifikační znak), v původním balení včetně dokumentů a zabezpečeno proti poškození (v kartonu a folii, příp.bublinkové folii). Zboží je možné vrátit i bez udání důvod za stejných podmínek. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí odběratel.

Zboží na dobírku nezasílejte - takové zásilky nebudou ze strany prodejce převzaty.

 

Platba předem

Platba předem se provádí prostřednictvím bankovního převodu na základě zálohové faktury, která je odběrateli zaslána e-mailem uvedeným v objednávce. Po připsání příslušné částky na účet dodavatele je zboží připraveno k dodání. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet dodavatele nejpozději čtvrtý den od data jejího vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.

Platba v hotovosti, na dobírku, po dodání zboží

Není možná.

 

Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené přímo u dodavatele.

Typy reklamací

·         závady na zboží (vadné zboží dodavatel přebírá v sídle společnosti)

·         chybné dodávky

·         vrácení zboží

 

Předání reklamovaného zboží

Reklamované zboží je odběratel povinen doručit na adresu dodavatele. Náklady na doručení reklamovaného zboží dodavateli nese odběratel. Zboží je nutné doručit v originálním balení včetně veškerého příslušenství a podrobného popisu závady. V případě, že zásilka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, nemá tato skutečnost vliv na plynutí reklamační lhůty.

Záruční lhůta

Standardní záruka na produkty prodávané dodavatelem je stanovena zákonem. Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky, a to ve výši 10 % z ceny výrobku/zboží.

 

Reklamace zboží v záruce

Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na náklady dodavatele zpět odběrateli. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je dodavatel povinen vystavit odběrateli dobropis ve výši fakturované nákupní ceny produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je po vystavení dobropisu dodavatel. Lhůta na vyřešení reklamace je 30 kalendářních dnů od data přijetí reklamace.

 

Odpovědnost

Za vadné zboží se považuje takové, která nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiným zbožím pro užívání věci. Odběratel zboží prohlédne co nejdříve po převzetí, přesvědčí se o vlastnostech zboží, jeho funkčnosti a množství. Dodavatel není zodpovědný za škody vzniklé a způsobené odběratelem a jeho špatnou manipulací a obsluhou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo do 14ti dnů na odstoupení od kupní smlouvy ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy (doručení objednávky prostřednictvím e-shopu). Pro účely uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) musí objednatel o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele e-shopu elektronicky maile na adrese eshop@rlc.cz

V případě řádného odstoupení od smlouvy bude objednateli vrácena případně zaplacená částka za uhrazené zboží. Pokud bylo zboží již expedováno bude postupováno podle odstavce Vrácení zboží.

Informace

V našem eshopu se není nutné předem registrovat, nakoupit můžete i bez registrace.

Bezpečný nákup

Mnohaletá historie.

Doručení do 5 prac. dnů.

90% zboží ihned skladem.

Vstřícný přístup k zákazníkovi.

Stabilní a silná společnost.